Veiklos sritys

VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindinė Centro veiklos sritis – kūno kultūros ir sporto plėtojimas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, komandų formavimas ir olimpinės pamainos sportininkų rengimas.
 2. Centro veiklos rūšys:
  • pagrindinė veiklos rūšis – sportinė veikla, kodas 93.1.
  • Kitos veiklos rūšys:
   • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
   • sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
   • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
   • nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
   • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
   • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
   • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20
   • kita sportinė veikla 93.19.
 1. Centre vykdomas neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.
 2. Centro veiklos tikslai – organizuoti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką Švenčionių rajone, formuoti, treniruoti vaikų ir suaugusiųjų komandas, kurios dalyvautų respublikos pirmenybėse, ugdyti individualių sporto šakų sportininkus, gebančius tinkamai atstovauti Švenčionių rajonui šalies čempionatuose ir pirmenybėse, Europos ir Pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse.
 3. Centras vykdo formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas, neformaliojo sportinio ugdymo programas. Centro grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo mokykla. Mokymo kalba – lietuvių. Mokymo formos – dieninė.
 4. Centro uždaviniai:
  • organizuoti ir vykdyti sporto renginius rajono gyventojams ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
  • sudaryti palankias sąlygas rajono gyventojams tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius sportuojant, įdomiai ir turiningai praleisti laisvalaikį, užsiimti kūno kultūra ir sportu, skatinti sveikos gyvensenos propagavimą;
  • koordinuoti savivaldybės sporto bazių ir sporto įrenginių optimalų panaudojimą;
  • organizuoti ir koordinuoti rajono sportininkų dalyvavimą respublikiniuose bei tarptautiniuose sporto renginiuose.
 5. Centro funkcijos:
  • organizuoti ir vykdyti rajono sporto varžybas ir renginius, rengti ir tvirtinti jų išlaidų sąmatas, tvirtinti nuostatus;
  • teikti duomenis apie rajone vykdomų sporto renginių skaičių, sportuojančių skaičių, taip pat ir kitą aktualią informaciją atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
  • formuoti ir įgyvendinti sportinio ugdymo turinį vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis programomis ir rekomendacijomis;
  • vykdyti neformalųjį švietimą sporto srityje;
  • ugdyti sportininkus pagal patvirtintus sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimus ir normas;
  • teikti rajono švietimo įstaigoms organizacinę ir metodinę pagalbą kūno kultūros ir sporto, renginių organizavimo klausimais;
  • bendradarbiauti su rajone veikiančiomis jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis sporto organizacijomis, suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
  • rengti ir teikti sporto srities strateginius planus, tikslines programas;
  • koordinuoti savivaldybės teritorijoje esančių sporto salių nuomą ir sporto įrenginių panaudojimo organizavimą;
  • organizuoti, komplektuoti ir rengti rajono rinktines dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse varžybose;
  • teisės aktų nustatyta tvarka apdrausti sportininkų (kurie susiduria su didesniu pavojumi sveikatai ir gyvybei) sveikatą, apmokėti sportininkų, atstovaujančių Centrui, starto mokestį (akreditaciją), licencijas, medicininės patikros išlaidas atstatomųjų priemonių ir medikamentų įsigijimą, kompensuoti kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas;
  • ieškoti talentingų sportininkų, sporto pasiekimais padėti formuoti gerą Švenčionių rajono įvaizdį;
  • vykdyti mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
  • teikti nemokamas ir mokamas sportines paslaugas;
  • užtikrinti higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si), treniruočių, varžybų ir kitų organizuojamų renginių bei darbo aplinką;
  • rengti Centro veiklos ataskaitas;
  • tvarkyti dokumentų archyvą;
  • rengti finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoti jų teisingumą;
  • vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.